Virkelighedsnær video om vores fjenders syn på os

 

THEY WANT US DEAD MORE THAN WE WANT TO SURVIVE AND PRESERVE THE FUTURE FOR OUR CHILDREN.” SR (2013)

 

Alle de ærlige nyheder passer til udgivelse

Scott Roberts, 12. april 2013

 

Jeg mener, at løgnene om “Holocaust” bør behandles i enhver offentlig debat om alt, hvad der betyder noget. Menneskeheden er blevet forrådt og stukket i ryggen af ​​disse ondsindede løgnere. Ikke kun tyskere, ikke kun europæere. Hver eneste af os, der ikke er en del af den herskende kabal.

 

Nu om kristendommen, gik lederen af ​​den bevidst til sin korsfæstelse for at nægte at vakle i sin overbevisning. Ingen sum penge og trusler kunne forhindre ham i at stå med og for Sandheden. Kristendommen er ikke en religion for tøser, kujoner og hippier. Det er løgne. Det handler om retfærdighed uanset konsekvenserne. Det kræver en højeste grad af tro.

 

“Tro ikke, at jeg er kommet for at sende fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at sende fred, men et sværd.” Matthæus 10:34.

 

Eksponering for holocaust vil ændre verden til det bedre. Intet andet vil så hurtigt “forstyrre” status quo. Forræderiet mod hele menneskeheden vil komme til en ende, når denne sag bliver afsløret på et kritisk niveau.

 

Meese45 siger: “Løgnene og bedraget begået mod menneskeheden er utilgiveligt.”

 

Netti2 siger: “Den største løgn er, at vi alle er i det her sammen og arbejder for planetens fælles bedste. I virkeligheden er der en globalistisk mafia, der bruger os som kvæg, og bedrager os hver chance, de får.”

 

Endnu et punkt. Uden internettet ville det være næsten umuligt at vide, hvad vi ved, så dem, der primært lever offline, er sandsynligvis uvidende om de fleste af de emner, der har rystet vores grundlag.

 

Tænk også over det, før du bagvasker generationerne før os, især alle de unge, modige mænd, der troede, at de kæmpede og døde for retfærdige sager, som blev brugt som dupede bønder, der tjener psykopatisk ondskab.

 

Scott siger, at controllerne fuldstændig foragter os og viser det i alt, hvad de gør. Hver mulighed de får for at torturere os, hver eneste krig de kan starte. “De fejrer hvert dødsfald på begge sider.”

 

Læg mærke til, hvordan Scott Roberts tilbage i 2013 talte om misbrugsemnerne på denne kanal. Koldblodigheden, manglen på empati, den totale omvending af psykologisk-åndelige ledninger fra noget direkte forståeligt for moralske og kærlige mennesker.

 

Han adresserer også tortur og lemlæstelse af piger i den nuværende slavehandel, noget TruNews har talt om angående Epstein-sagen, der truede med at afsløre den herskende ordens skumle karakter.

 

“De hader os for dem, de ikke er.” Derfor hader de smukke piger. De går efter de klogeste, de reneste, de smukkeste, de mest retskafne. De nyder at korrumpere og ødelægge det bedste af det bedste.

 

Jeg sætter stor pris på Scotts niveau af viden, indsigt og bevidsthed. Du kan se, at han har en stor portion empati.

 

Jeg anbefaler at lytte lige til slutningen af ​​dette. Det er vigtigt materiale.

 

“Hvis de stopper nu, og pludselig var denne sandhed kendt af alle, ville de ikke få noget sted. De ville ikke have noget sted at gemme sig.”

 

Scott siger, at de ikke har noget med at være i vores lande.

 

Jeg vil tilføje, at de kun tolereres, fordi de fleste er uvidende om nøjagtig historie, takket være stærkt kontrollerede medier og skolegang.

 

Selvfølgelig vil de have, at vi “tolererer” dem, uanset hvad de har gjort og gør og har til hensigt at gøre. Du formodes at tolerere det hele og tilgive dem uanset hvad. Bliv ægte. Du tilgiver ikke en ubarmhjertig misbruger uden samvittighed og barmhjertighed, som bedrager og forråder enhver mulig chance.

 

De ved, hvad de har gjort og gør. Det er bevidst og orkestreret.

ENGELSK

All The Honest News Fit To Publish

Scott Roberts, April 12, 2013

 

I believe the lies of the “Holocaust” should be addressed in every public debate on anything that matters. Humanity has been betrayed and backstabbed by these malicious liars. Not only Germans, not only Europeans. Every single one of us who is not part of the ruling cabal.

 

Now about Christianity, the leader of it knowingly went to His crucifixion for refusing to waver in His convictions. No amount of money and threats could prevent Him from standing with and for Truth. Christianity is not a religion for sissies, cowards, and hippies. Those are lies. It’s about righteousness no matter the consequences. It requires a supreme degree of Faith.

 

“Don’t think that I came to send peace on the earth. I didn’t come to send peace, but a sword.” Matthew 10:34.

 

Holocaust exposure will change the world for the better. Nothing else will so quickly “disrupt” the status quo. The betrayal of all humanity will come to an end when this matter is exposed at a critical level.

 

Meese45 says, “The lies and deception perpetrated against humanity is unforgivable.”

 

Netti2 says, “The biggest lie is that we are all in this together, working for the common good of the planet. In reality there’s a globalist mafia using us as cattle, deceiving us every chance they get.”

 

Another point. Without the Internet, it would be next to impossible to know what we know, so those living mainly offline lives probably are ignorant about most of the topics that have shaken our foundations.

 

Also think about that before vilifying the generations before us, particularly all the young, courageous men who thought they were fighting and dying for righteous causes, who were being used as duped pawns serving psychopathic evil.

 

Scott says the controllers utterly despise us and show it in everything they do. Every opportunity they get to torture us, every war they can start. “They celebrate every death on both sides.”

 

Notice how Scott Roberts back in 2013 was talking about the abuse topics on this channel. The cold-bloodedness, the lack of empathy, the total inversion of psychological-spiritual wiring from anything directly understandable to moral and loving people.

 

He also addresses the torture and mutilation of girls in the present slave trade, something TruNews has talked about regarding the Epstein case that was threatening to expose the sinister nature of the ruling order.

 

“They hate us for who they aren’t.” Therefore they hate pretty girls. They go after the smartest, the purest, the most beautiful, the most righteous. They enjoy corrupting and destroying the best of the best.

 

I very much appreciate Scott’s level of knowledge, insight, and awareness. You can tell he has a great deal of empathy.

 

I do recommend listening right to the end of this. It’s important material.

 

“If they stop now and suddenly this truth was known to everybody, they would be given no quarter. They would have nowhere to hide.”

 

Scott says they have no business being in our countries.

 

I’d add they’re only tolerated because most are ignorant about accurate history, thanks to heavily controlled media and schooling.

 

Of course they want us to “tolerate” them no matter what they’ve done and are doing and intend on doing. You’re supposed to tolerate it all and forgive them no matter what. Get real. You don’t forgive a remorseless abuser without conscience and mercy, who deceives and betrays every chance possible.

 

They know what they’ve done and are doing. It’s deliberate and orchestrated.